Banc de roba

El banc de roba neix el darrer trimestre de l’any 2017 com un projecte d’acció social, innovador, amb el propósit de ser un servei d’interès públic en el que s’ofereix roba “nova” per la seva distribució a les persones derivades des dels serveis socials de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta roba està dirigida a cobrir les necessitats bàsiques de la població en situació de vulnerabilitat, pobresa i risc d’exclusió social.

El projecte sorgeix com una confecció a mida, de la voluntad ferma de la Fundació Ciments Molins a desenvolupar una acción social, del compromís de les empreses del grup Aletex, a esdevenir una empresa model en la gestió responsable de les seves fabricacions, i els seus excedents, i la Fundació SARGIM, com entitat gestora per implementar el projecte.

L’objectiu principal del Banc de Roba és augmentar la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa i en risc d’exclusió social facilitant l’accés a un producte de primera necessitat, la roba, evitant l’estigma a nivell individual i en els diferents col·lectius dels que formen part.

Banc_Roba-logo-fundacioaema

Tanmateix podríem concretar el projecte en les següents línies d’impacte:

 

– Roba Nova: La donació de roba nova prové de segones qualitats i restes de producció. Aquesta roba és reetiquetada amb un logotip propi del banc de roba, classificada i ordenada en el magatzem, i posteriorment, exposada al  punt d’atenció personalitzada.

Bancderoba-familia-fundacioaema

Dignificació de la donació: L’Atenció personalitzada en format similar a una botiga, on les famílies, poden accedir a roba nova en un servei personalitzat que dignifica la donació. S’afavoreix una relació personal i pròxima, d’atenció a les necessitats. Es destina un màxim de deu peces per membre familiar. Aquest servei, prèvia derivació dels serveis socials d’atenció primària, es planifica en dos moments de l’any, coincidint amb la temporada de tardor – hivern i la de primavera – estiu.

– Treball en xarxa i en resposta a les necessitats: La donació de roba mitjançant entitats socials arrelades al territori, és a dir, són els referents qui coneixen les famílies els que poden facilitar l’accés a la roba, conèixer de primera mà les necessitats i donar cobertura a les mateixes des de la relació i la confiança que tenen establerta.

– Inserció Laboral amb els col·lectius més vulnerables: Els llocs de treball que es generen en el projecte de banc de roba són d’inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb un compromís ferm per oferir una oportunitat vital.

– Sostenibilitat: Compromís amb la sostenibilitat, el consum responsable i el medi ambient treballant per reduir el volum de roba que anualment es fabrica i no entra en el circuit comercial bé perquè té “petites tares” o simplement són restes de producció a les que estem oferint una sortida socialment compromesa i, per tant, incidint en la reducció de les desigualtats socials.

– Sinèrgies compartides amb l’empresa privada: El treball conjunt i en col·laboració amb l’empresa privada,  ha esdevingut un projecte d’acció social innovador, que dona resposta de la manera més digne a una necessitat bàsica de les persones, com és la vestimenta, posant a l’eix de la responsabilitat social de la Fundació Molins,  i les empreses del grup Aletex, les persones més vulnerables, i el desig en contruïr un món més just.

bancderoba-fundacioaema

Què és el projecte de Mentoria?​

El projecte de Mentoria, realizat des de la Fundació SARGIM conjuntament amb la Fundació Nous Cims, proposa oferir als joves de la ciutat de L’Hospitalet una gran oportunitat!!

Us presentem un programa amb vocació de servei públic que s’adreça a joves d’entre 16 i 25 anys de la ciutat d’Hospitalet i que es troben en situació de vulnerabilitat  o fragilitat(s) social i risc d’exclusió i, per tant, són atesos des dels serveis socials bàsics del territori –i equips especialitzats-.

El programa de Mentoria neix de l’experiència, les sinèrgies i el treball en xarxa, el coneixement del territori i d’una profunda reflexió al voltant de les necessitats que detectem i com donar-hi resposta en l’àmbit dels joves i el seu camí cap a l’emancipació. 

punt-zing-fundacioaema
Proyecte punt Zing

Mentoria joves 2.0 és un programa que pretén oferir suport i generar noves oportunitats lligades a la (re-)construcció del seu projecte vital tot fomentant l’autonomia i l’apoderament del jove en el camí cap a l’empancipació. Des del programa oferim un espai d’acompanyament centrat en tres àmbits concrets:

  • Orientació i desenvolupament personal,
  • Itineraris formatius i programa de beques Nous Cims,
  • Suport en la gestió i accés a tràmits, orientació i reforç de competències per la inserció en el mercat laboral.

Objectius generals

L’objectiu principal és afavorir els processos d’emancipació i maduresa personal a partir de la definició d’un projecte vital propi en coherència amb els desitjos i capacitats pròpies, esdevenint així subjectes actius del seu propi procés, responsables del mateix i autònoms per portar-lo a terme.

Els objectius generals es poden concretar en els següents:

a) Desenvolupar un projecte formatiu propi atenent la realitat personal, les preferències i capacitats, en el pla de treball conjunt entre el jove i l’entitat.
b) Introduir-se en el món laboral.

c) Augmentar la confiança bàsica i la seguretat en un mateix: prendre decisions amb criteri propi.

d) Sentir-se acompanyat emocionalment i adquirir les eines bàsiques per resoldre els conflictes o dificultats que sorgeixen.

e) Generar una xarxa de suport a partir del grup d’iguals.

f) Integrar els aprenentatges com a part d’un mateix a partir de l’experiència pràctica i l’acompanyament emocional del procés.

g) Adquirir coneixements bàsics en les competències de gestió de la vida quotidiana

Objectius especifics

– Autoconeixement: conèixer les pròpies motivacions, recursos i talents.
 Apoderar el jove des de la responsbilitat en la construcció del seu itinerari vital.
– Dibuixar el mapa formatiu a curt, mig i llarg termini.
– Conèixer els recursos formatius i l’itinerari per accedir-hi.
– Comprometre`s amb un itinerari formatiu.
– Millorar els resultats acadèmics i el seu nivell d’instrucció.
– Desenvolupament de les competències bàsiques per la incorporació al mercat laboral.
– Adquisició de les competències bàsiques per la recerca de feina.- Coneixement dels recursos de l’entorn a nivell laboral.
– Iniciar-se en la recerca activa de feina.
– Esdevenir part d’una xarxa de joves que reb ajuda i que és capaç d’oferir ajuda als altres a partir dels propis coneixements.
– Augmentar la seguretat personal i la confiança bàsica en un mateix.
– Millorar el nivell d’autoestima.
– Establir una xarxa de relacions amb grups d’iguals basades en el respecte i el suport.
– Reduir el risc de vulnerabilitat i facilitar la inclusió social.
– Adquirir els coneixements i les competències per les gestions quotidianes: gestió de la documentació (inclou també persones sense papers).
– Formar part activa de la societat a partir de la participació en recursos i espais de la ciutat / barri.

Com ho farem?​

El programa de mentoria joves  2.0 és un servei molt potent que, amb pocs recursos i amb una potent xarxa de col·laboracions i sinèrgies,  permet accedir als programes de beques, permet fer accessible a molts joves del territori l’oportunitat de seguir-se formant i d’obtenir un major nivell d’instrucció en allò que desitgen, tenen capacitats, els hi agrada, els motiva i, en definitiva, els hi permet construir un itinerari personal basat en l’adquisició de les competències personals i transversals per reforçar la seva ocupabilitat a partir del nivell d’instrucció i d’un projecte personal definit.

El programa es basa en diferents accions que són liderades o portades a terme per una figura professional de l’àmbit social, educadora social o integradora social bàsicament, però amb el suport de voluntaris i voluntàries que són els propis joves –i altres agents socials-  que han passat per el procés, han obtingut suport i han millorat les seves circumstàncies vitals.

Els joves entren a formar part d’un grup de líders i mentors que ofereixen els seus coneixements i experiència per ajudar a altres companys/es que es troben en una situació similar. A més, el programa també compta amb el suport d’un programa de voluntariat de professorat retirat que ofereix classes gratuïtes en matèries específiques per reforçar àrees curriculars i donar així suport als joves que estan estudiant.

A partir del conjunt de recursos humans que es posen en joc per portar a terme el programa es defineixen una sèrie d’accions que donen contingut i que serien les següents:

  • Espai d’orientació i desenvolupament personal (individual o grupal): es tracta d’un acompanyament en la definició de l’itinerari personal i de recerca de la vocació en que s’acompanya al jove perquè pugui definir allò que li agrada, tot coneixent les seves capacitats i també les limitacions, el seu itineari acadèmic previ i la seva projecció de futur a nivell formatiu / laboral com a punt de partida per la seva emancipació. D’altra banda, també es treballen les habilitats personals i el creixement personal dintre d’aquest àmbit, tot plegat mitjançant sessions de tutoria personal però també espais grupals en que fem servir el coaching i el lego serious play com a eines al servei de promoure l’apoderament dels joves.
  • Itineraris formatius i accés al programa de beques Nous Cims. S’acompanya i orienta els joves en relació als itineraris formatius oferint la possibilitat d’accés al programa de beques Nous cims. Dintre de l’àmbit formatiu es treballa també per reforçar competències instrumentals i específiques en funció de les necessitats detectades, tot posant al servei dels joves espais de reforç gratuïts. El programa de beques permet accedir als joves a PFIs, formació professional de grau mig o superior, així com universitat, sempre i quan siguin estudis reglats independentment de si són públics, concertats o privats (sempre es prioritza l’accés a estudis públics però no en totes les situacions hi poden accedir per diferents factors).

INNOVATIC

:: DEFINICIÓ

INNOVATIC és un servei d’acompanyament i digitalització social i comunitària ofert a la ciutadania de l’Hospitalet, amb l’objectiu de complementar la tasca dels Serveis de la ciutat amb una mirada inclusiva i innvovadora, per tal de reduir l’escletxa digital, tot afavorint una societat més equitativa i igualitària sense deixar ningú enrere.

:: OBJECTIUS

Reduir l’escletxa digital: Facilitar un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització digital i d’accés a les noves tencologies, i d’acompanyament personalitzat.

Reduir vulnerabilitat: Generar noves oportunitats d’inserció laboral al col·lectiu de joves que han abandonat el camí educatiu obligatori, tot promovent itineraris formatius i laborals de qualitat.

Formació digital: Crear noves accions formatives, productes digitals i infraestructures adequades a la societat i al territori, reduint així les desigualtats socieconòmiques i promovent una convivencia més inclusiva.

Cohesió comunitària: Fomentar la participació i l’apoderament veïnal, implicant a la comunitat de forma activa i protagonista en la concepció i el desenvolupament de les accions.

:: TICTRUCK

El projecte TicTruck és un punt d’acompanyament digital mòbil per atendre, capacitar i assistir als veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat en les seves necessitats i mancances digitals. El projecte pilot pretén explorar l’impacte del desplegament d’un punt TIC mòbil a la ciutat que es mourà pels diferents districtes durant tot el 2023 atenent a la ciutadania per a la gestió de tràmits digitals i en la capacitació en competències digitals bàsiques i ús de diferents dispositius digitals.

GRUP DEM

geupdem1
grupdem2
grupdem3
Des de l’any 2021 la Fundació SARGIM ha esdevingut sòcia col·laboradora de la Cooperativa Grupdem.
 

La Cooperativa Grupdem es una cooperativa de professionals, sense afany de lucre, amb cinquanta anys d’experiència en el sector de les persones amb discapacitat, preferentment intel·lectual, però també d’altres col·lectius en risc d’exclusió. Atenen a més de 140 persones amb discapacitat i a les seves famílies. A la  empresa hi treballen 82 persones de les quals 55 tenen algun tipus de discapacitat o malaltia mental.

 
L’ objectiu de Grupdem és la millora de la qualitat de vida de les persones que assisteixen als seus centres i pretenen influir socialment per aconseguir cada vegada majors cotes d’inclusió dels col·lectius que atenen. La cooperativa realitza la gestió de Centres Ocupacionals, un Centre Especial de Treball i de Serveis de Suport a la Autonomia a la Propia Llar. En aquests centres els seus professionals elaboren programes individuals adaptats a les característiques de cada usuari, buscant potenciar les seves capacitats i donar suport en aquells aspectes susceptibles de millora.