1. Missió i Activitats

La Fundació té per objecte treballar amb la infància, l’adolescència i la joventut, en general i en risc socials, incidint en les seves famílies, en el seu entorn i en la societat, tant a nivell especialitzat com a nivell preventiu.

Les finalitats fundacionals son:

 • Promoure, generar i gestionar, sense ànim de lucre, serveis, recursos, programes i projectes en els àmbits de l’educació, el lleure, la cultura, la sanitat, el foment i la pràctica d’activitats esportives, l’atenció residencial, l’atenció terapèutica i familiar i altres àmbits que incideixen en l’atenció integral a les persones.
 • Intervenció socioeducativa i terapèutica amb les persones amb discapacitat, incidint en la inserció laboral en l’àmbit de la discapacitat.
 • Realitzar activitats de formació, investigació, divulgació i sensibilització per a la defensa i promoció dels drets dels drets humans, dels drets de la infància i per atendre infants i joves amb discapacitat, per una millor atenció a les persones i, especialment de les més desvalgudes, dirigides tan a professionals com a la societat en general.
 • Col·laborar i promoure accions adreçades al creixement comunitari d’aquells territoris on estiguin arrelats els nostres projectes, així com d’aquells altres que puguin presentar risc d’exclusió.
 • Promoure la participació voluntària de persones i les aliances amb institucions sensibles i compromeses en l’atenció a la infància, l’adolescència i joventut en risc social.
 • La protecció de menors i el treball per a les famílies d’ acollida.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Gestió de projectes i programes socio-educatius.
 • Gestió de projectes i programes per la inserció laboral.
 • Gestió de serveis per la integració de joves sense ocupació.
 • Disseny d’itineraris formatius i acompanyament econòmic mitjançant beques.
 • Suport i acompanyament educativo-emocional a nens/es, joves i les seves famílies.
 • Gestió de projectes i programes de respir per a les famílies amb membres amb discapacitats i d’acompanyament en la discapacitat.
 • Gestió de projectes i programes de recursos formatius per atendre infants i joves amb discapacitat.
 • Disseny i dinamització de projectes comunitaris.
 • Suport i acompanyament a la gestió de projectes i programes pel desenvolupament de la responsabilitat social corporativa dins de les empreses.

2. Estatuts, número de registre i Normativa Legal aplicable

Número de registre i Normativa Legal aplicable

La Fundació SARGIM es troba registrada al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el num. 3050. La fundació és inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 3050 i és classificada com a benèfica de tipus cultural i assistencial, subjecta a la normativa de la Generalitat de Catalunya i inclosa entre les entitats regulades per la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. La Fundació SARGIM es regula en base als articles 331 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’Abril, del Llibre 3er del Codi Civil de Catalunya, i la resta de disposicions aplicables, i, en especial pels Estatuts de la Fundació SARGIM.

3. Òrgans de Govern

D’acord amb lo establert en els Estatuts de la Fundació SARGIM, el seu òrgan de govern, d’administració i representació estarà integrat per tres membres i es nomena de la següent forma i per temps indefinit:

President: Sr. Antoni Martínez Biosca

Secretari: Sr. Javier Pérez Duran

Vocal: Sra. Mercedes Carreras Pons

4. Organigrama i perfils professionals

4.1 Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integral per persones físiques o jurídiques i constituït per 3 membres. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini indefinit de temps i exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions del propi càrrec.

 

El Patronat de la Fundació SARGIM està integrat per:

President: Sr. Antoni Martínez Biosca

Diplomat en Relacions Laborals per la UB, Màster en Coaching sistèmic per la UAB i format en el programa especial per directius en la gestió de cooperatives a ESADE.

Experiència com formador en el programa ARACOOP a Instituts de Catalunya, Director del CRAE El Petit Pont i com Director General d’ AEMA SCCL (2008-Actualitat).

 

Secretari: Sr. Javier Pérez Duran

Enginyer tècnic en informàtica de Gestió, Graduat en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull (2009) i Facilitador de Lego Serious Play.

Experiència com coordinador de projectes educatius a l’Associació Educativa Meritxell Adan (2003-2007) i com Director d’operacions i responsable de comunicació a AEMA SCCL (2008-actualitat).

 

Vocal: Sra. Mercè Carreras Pons

Llicenciada en Psicologia per la UB, Postgrau en Abordatge terapèutic de les malàlties mentals greus (UB), Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista (Institut Erich Froom), Postgrau en direcció de centres residencials d’acció educativa i acollida (Fundació Pere Tarrés) i Postgrau en teràpia breu de resolució de problemes.

Experiència com Directora de CRAE al Petit Pont a AEMA SCCL (2008-2013); Terapeuta Espais Familiars Municipals La lluna i la Pruna AEMA SCCL (2014-2017); Directora tècnica de l’entitat i Terapeuta Familiar a AEMA SCCL (2013-Actualitat).

 

4.2 Organigrama Funcional

Director: Sr. Robert López Rabelo

Diplomat en Educació Social a la UAB.

Experiència com Coordinador Tècnic i Educador Social al CRAE Petit Pont a AEMA SCCL (2008-2018), Coordinador tècnic i Educador Social al projecte de Pisos per majors d’edat vinculats a l’AJSTET Guernica i Frida Kahlo (2018-2019); Gestor tècnic i Director del Banc de Roba a la Fundació AEMA (2019-2021) i Director i Delegat d’Igualtat a la Fundació AEMA (2021-Actualitat).